ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 มี.ค. 56 ถึง 17 พ.ค. 56 ปิดภาคเรียนที่2/2555

22 มี.ค. 56 งานวันบัณฑิตน้อย

โรงเรียนอนุบาลโสธิญา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
08 เม.ย. 56 หยุดชดเชยวันจักรี

18 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ปี2556

20 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2556

26 มิ.ย. 56 วันสุนทรภู่

30 พ.ย. 56 จัดกีฬาภายใน

โรงเรียน
04 ธ.ค. 56 ปิดเรียนบุคลากรดูงานนอกสถานที่

05 ธ.ค. 56 หยุดเรียนวันพ่อ

10 ธ.ค. 56 หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ

13 ธ.ค. 56 หยุดเรียนแข่งขันศิลปหัตกรรม

17 ธ.ค. 59 แข่งคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

18 ธ.ค. 59 สอบ pre ม.1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

26 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 แข่งกีฬาเครือข่ายลำน้ำทวย

06 ม.ค. 60 ถึง 07 ม.ค. 60 ทัศนศึกษา

21 ม.ค. 60 กีฬาสี

22 ม.ค. 60 สอบนานาชาติ