ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานปี 2559
ผลงานปี 2559

ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนประจำปี 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ที่บึงกาฬ-หนองคาย วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559

สรุปเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ 2 รายการ

1. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2    เด็กชาย พงษ์สวัสดิ์. โลหะ   แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้นป.1-3

2.รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ชั้นป.1-3

3.รางวัลเหรียทอง อันดับ 5   การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการ
  เด็กหญิง วณัชพร. กุลยะ  เด็กหญิง นลินลักษณ์  ข้ามประเทศ  เด็กหญิง ศิรภัสสร  ถิ่นวิจารย์

4. รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 11 เด็กชาย พีรธัช. กัลลาปีแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้นป.4-6ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  โลหะ 1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรธัช  กัลลาปี 1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญสุดา  พนม 1. นายเฉลิมศักดิ์  อาษาวัง
2. เด็กหญิงนลิน  โยบุตรดา 2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
3. เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญมาวงษา  
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลินลักษณ์   ข้ามประเทศ 1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
2. เด็กหญิงวณัชพร  กุลยะ 2. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  ถิ่นวิจารย์  
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ม่วงไทย 1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภพศิริ  พันธ์จี 1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัวบูชา  เวียรชัย 1. นางสาวสาวิตรี  ไชยพรม
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จ๋าวรรณะ 1. นางสาวสาวิตรี  ไชยพรม
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ 1. นางสาววัฒนา  พันธ์จี
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย 1. นางสาวสาวิตรี  ไชยพรม
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐธัญ  เสนาศรี 1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
2. เด็กชายธนพล  บุรัขันธ์ 2. นางสาวกนกวรรณ  คันทะนาด
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธงวิชัย  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เส 1. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
2. เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ 2. นางสาววัชราพร  พระสลัก
3. เด็กหญิงสิริธัญญ์  กิติศรีวรพันธ์  
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์ศรี 1. นางสาวรวีวรรณ  นันทพันธ์
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  นนทะศรี 2. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
3. เด็กชายวิธวินท์  สระแก้ว  
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง 1. นางสาวเรวดี  กระแสงสิงห์
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญญาพร  แฝงอาวุธ 1. นางสาวนิภาวรรณ  ภูส่งศรี
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชชานนท์  โยลัย 1. นางปรียารัศม์  เปี่ยมศิริผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนประจำปี 2559 ระดับกลุ่มเครือข่ายลำน้ำทวย
กิจกรรมที่ได้รางวัล ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับเขต จำนวน 16 รายการ ดังนี้

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1. ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-3
2. ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-6
3. ชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3
4. ชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6
5. ชนะเลิศ การประกวดโครงงานประเภทสร้างทฤษฎี
6. ชนะเลิศ การประกวดโครงงานประเภทบูรณานำความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
7.ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ป.4-6
8.ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6
9.ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6

กลุ่มสาระภาษาไทย
10.ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษา ป.1-3
11.ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษา ป.4-6
12.ชนะเลิศการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำ ป.4-6
13.ชนะเลิศการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa ป.4-6

กลุ่มสาระสังคมศึกษา
14.ชนะเลิศการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3
15.ชนะเลิศการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6

กลุ่มสาระศิลปะ
16.ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-3