ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลโสธิญา   ตั้งอยู่เลขที่  137  หมู่ที่  6   ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  48190  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการกระทรวงศึกษา ได้รับใบให้อนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เลขที่ นพ(2) 002/2552 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6   มีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ขนาด 8 ห้องเรียน บนเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน

                  ปัจจุบันในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนทั้งหมด  486 คน  จำนวนครู  29  คน  นักการภารโรง  3  คน  แม่บ้าน 5 คน ห้องเรียน  17  ห้อง    มีหมู่บ้านในเขตบริการ  13  หมู่บ้าน