ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมายของตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


หมวกที่อยู่ใจกลางของตรานี้มีความหมายว่าความ มุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา

จึงนำไปสู่   ความสำเร็จ

หนังสือที่เปิดไว้ตรงใจกลางของตราสัญลักษณ์หมายถึงการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

วงกลมล้อมรอบหมายถึงความมีระเบียบวินัย

ตรานี้จะอยู่ในความรำลึกของทุกคนและเป็นสิ่งเตือนใจให้เด็กใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาดังคำขวัญที่ว่าล้ำเลิศคุณธรรม  มุ่งนำปัญญา   แข็งแรงแกร้วกล้า    ฉลาดว่องไว