ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                                                                ปรัชญา

                                                         สุสฺสูสา   สุตวฑฺฒนี           

                       ความหมาย  การใฝ่ใจศึกษา  เป็นเครื่องพัฒนาความรู้

                                                          

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้พัฒนาให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต  และพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  ภายใต้การบริหารที่ดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน

พันธกิจ

1)     พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้  ความคิดและความสามารถเต็มตามศักยภาพทุกด้าน

2)     จัดการศึกษาอบรมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ

3)     จัดกิจกรรมหลากหลาย  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐาน  ทั้งด้านการคิด  การเรียนรู้  การทำงาน  และการพัฒนาตนเอง  มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข

4)     พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

5)     บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการที่เป็นเลิศสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ

6)     พัฒนา  สื่อ  เทคโนโลยีและแล่งการเรียนรู้เพื่อให้แสวงหาองค์ความรู้สู่การเป็นผู้นำองค์กรแห่งการเรียนรู้

7)     สร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

8)     เสริมสร้างเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กรอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

ด้านคุณภาพผู้เรียน

1)     ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2)     ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณและมีศีลธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม

3)     ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยและเป็นผู้แสวงหาความรู้

4)     ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกในความเป็นไทยเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5)     ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด การสื่อสาร การเรียนรู้การทำงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6)     ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ด้านร่างกาย  จิตใจ  มีสุนทรียภาพ  และศักยภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และดำรงตนอยู่ได้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

1)     ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน

2)     ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

3)     ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4)     ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ กำลังใจในการทำงาน

ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ

1)     โรงเรียนมีการบริหารจัดการการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการที่เป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาชาติ

2)     โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม ที่มีประสิทธิภาพ

3)     โรงเรียนมีสื่อ  เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเป็นผู้นำองค์กรแห่งการเรียนรู้

4)     โรงเรียนมีระบบเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

5)     โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ในการพัฒนาการศึกษาที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่

1.1            พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

1.2            ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

1.3            พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

1.4            ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

1.5            สนับสนุนผู้เรียนให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมีจิตสำนึกในความเป็นไทย

1.6            ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.7            ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด  การสื่อสาร การเรียนรู้การทำงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1.8            พัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และ ดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่

2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.3 พัฒนาครูให้คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์

โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ