ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1)     พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้  ความคิดและความสามารถเต็มตามศักยภาพทุกด้าน

2)     จัดการศึกษาอบรมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ

3)     จัดกิจกรรมหลากหลาย  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐาน  ทั้งด้านการคิด  การเรียนรู้  การทำงาน  และการพัฒนาตนเอง  มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข

4)     พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

5)     บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการที่เป็นเลิศสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ

6)     พัฒนา  สื่อ  เทคโนโลยีและแล่งการเรียนรู้เพื่อให้แสวงหาองค์ความรู้สู่การเป็นผู้นำองค์กรแห่งการเรียนรู้

7)     สร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

8)     เสริมสร้างเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กรอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

ด้านคุณภาพผู้เรียน

1)     ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2)     ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณและมีศีลธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม

3)     ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยและเป็นผู้แสวงหาความรู้

4)     ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกในความเป็นไทยเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5)     ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด การสื่อสาร การเรียนรู้การทำงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6)     ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ด้านร่างกาย  จิตใจ  มีสุนทรียภาพ  และศักยภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และดำรงตนอยู่ได้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

1)     ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน

2)     ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

3)     ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4)     ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ กำลังใจในการทำงาน

ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ

1)     โรงเรียนมีการบริหารจัดการการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการที่เป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาชาติ

2)     โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม ที่มีประสิทธิภาพ

3)     โรงเรียนมีสื่อ  เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเป็นผู้นำองค์กรแห่งการเรียนรู้

4)     โรงเรียนมีระบบเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

5)     โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ในการพัฒนาการศึกษาที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่

1.1            พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

1.2            ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

1.3            พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

1.4            ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

1.5            สนับสนุนผู้เรียนให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมีจิตสำนึกในความเป็นไทย

1.6            ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.7            ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด  การสื่อสาร การเรียนรู้การทำงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1.8            พัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และ ดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่

2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.3 พัฒนาครูให้คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์

2.4 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

2.6 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2.7 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้

2.8 พัฒนาครูและบุคลากรภายในให้มีความรัก ความผูกพันและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กร

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรด้วยระบบคุณภาพ

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่

    3.1 เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้าสู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพทางการศึกษา

    3.2 เป็นองค์กรผู้นำทางวิชาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

    3.3 มีระบบการจัดการความรู้และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

    3.4 โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามที่มีประสิทธิภาพ

    3.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่

    4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ

4.2 เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ

4.3 เสริมสร้างเครือข่ายบุคคล องค์กร และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

4.4 พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีของผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดการศึกษา