ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

       หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลโสธิญา  พุทธศักราช ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑    มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้

๑.  รักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์

๒.  ซื่อสัตย์สุจริต

๓.   มีวินัย

๔.  ใฝ่เรียนรู้

๕.  อยู่อย่างพอเพียง

๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน

๗.  รักความเป็นไทย

๘.  มีจิตสาธารณะ

ระดับการศึกษา           

 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖)

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้

                ๑.  ภาษาไทย

                ๒.  คณิตศาสตร์

                ๓.  วิทยาศาสตร์

                ๔.  สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

                ๕.  สุขศึกษาและพลศึกษา

                ๖.  ศิลปะ

                ๗.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                ๘.  ภาษาต่างประเทศ

        

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมลูกเสือ

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้

                มาตรฐานการเรียนรู้

                ตัวชี้วัด

 

เวลาเรียน  

จัดเวลาเรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง / ปี  โดยมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน ๕  ชั่วโมง

 

โครงสร้างเวลาเรียน

                หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ –     ดังนี้