ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนอนุบาลโสธิญา  ๑๓๗ หมู่ที่  ๖ ตำบลโพนสวรรค์    อำเภอโพนสวรรค์    จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  ๔๘๑๙๐ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทร  ๐๔๒ ๕๙๕๓๗๙

e-mail : sotiya.school@gmail  Website  : www.sotiya.ac.th   จัดตั้งและเปิดทำการสอน เมื่อวันที่   ๑๘   มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๒  นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๔๔9  เป็นเวลา  7  ปี

 

ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ          จรดกับ ที่ดินของชาวบ้าน  สถานที่ใกล้เคียง  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ทิศใต้             จรดกับ ที่ดินของชาวบ้าน  สถานที่ใกล้เคียง  วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง  และ  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

ทิศตะวันออก     จรดกับ  ถนนพหลโยธิน (โพนสวรรค์-ท่าอุเทน)

ทิศตะวันตก      จรดกับ  ที่ดินของชาวบ้าน

 

เขตบริการสถานที่ราชการ

๑.โรงพยาบาลอำเภอโพนสวรรค์ ห่างจาก  โรงเรียนอนุบาลโสธิญา  เป็นระยะทาง  ๑.๕๐  กิโลเมตร

๒.องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ ห่างจากโรงเรียนอนุบาลโสธิญาเป็นระยะทาง ๓ กิโลเมตร

        ๓.เทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ห่างจาก  โรงเรียนอนุบาลโสธิญา  เป็นระยะทาง ๕๐๐  เมตร

        ๔.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ห่างจาก  โรงเรียนอนุบาลโสธิญา  เป็นระยะทาง  ๒๐๐  เมตร

        ๕. ที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์   ห่างจาก  โรงเรียนอนุบาลโสธิญา  เป็นระยะทาง  ๑.๕๐  กิโลเมตร

        ๖. สถานีตำรวจภูธรโพนสวรรค์  ห่างจาก  โรงเรียนอนุบาลโสธิญา  เป็นระยะทาง    กิโลเมตร

 

อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพนสวรรค์  มีพื้นที่ ๑๐ ไร่ 

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลโสธิญา  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กปิดทำการสอน    ระดับ  คือ 

ระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา  ในรอบ  5   ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ  ๒๑๕  คน   และคาดการณ์ใน 5  ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย     ปีการศึกษาละ  ๔๕๐ คน  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของโรงเรียนอนุบาลโสธิญา

โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1)  ชื่อ-สกุล  ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง  นายสมเกียรติ  สิงห์ทอง วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์เคมี - ฟิสิกส์ 


ชื่อ-สกุล  ผู้จัดการ  นายกิติรัตน์  เบ้าลี  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท

สาขา บริหารการศึกษา 


        ชื่อ-สกุล   ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาว สุภานันท์   ปั้นงาม วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่    22  เดือนตุลาคม   

พ.ศ. 2555  จนถึงปัจจุบัน

       2.2)  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย

1. นายสมเกียรติ  สิงห์ทอง                ตำแหน่ง  ผู้รับใบอนุญาต  ประธานกรรมการบริหาร

2. นายกิติรัตน์      เบ้าลี                       ตำแหน่ง  ผู้จัดการ           กรรมการ

3.นายประยงค์     ปั้นงาม                   ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ

4.นางละมุด         ปั้นงาม                    ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ

5. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา           ตัวแทนครู                      กรรมการ

6. นางสหพร   กุลยะ                       ตัวแทนผู้ปกครอง            กรรมการ

7. นายสมหมาย    ไชยพรม          ตัวแทนชุมชน                      กรรมการ

8. นางสาวสุภานันท์   ปั้นงาม          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ       กรรมการและเลขานุการ