ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักฐานการรับสมัคร
หลักฐานการรับสมัคร

หลักฐานประกอบการรับสมัครดังนี้

1.1ใบสมัคร(ส.1)

1.2สำเนาสูติบัตรจำนวน1ชุด

1.3สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เรียนจำนวน1ชุด

1.4สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาของผู้เรียนจำนวน1ชุด

1.5รูปถ่ายผู้เรียน1 นิ้วจำนวน 3 ใบ

1.6เอกสารอื่น(ถ้ามี)เช่นใบเปลี่ยนชื่อ  สกุลของผู้เรียน