ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระเบียบการรับนักเรียน
ระเบียบการรับนักเรียน

1.การรับสมัครเรียน/คุณสมบัติ

การขอรับใบสมัคร

-ติดต่อขอรับใบสมัคร ที่โรงเรียนหรือดาว์นโหลด www.sotiya.ac.th

การยื่นใบสมัคร

-ยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ เพื่อรับบัตรเข้าห้องสอบ

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มีนาคม 2559 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.30 น.)

คุณสมบัติ

อนุบาล 1 อายุ 3 ขวบเต็ม(เกิดไม่เกิน 16 พ.ค. 2556)

อนุบาล 2 อายุ 4 ขวบเต็ม(เกิดไม่เกิน 16 พ.ค. 2555)

อนุบาล 3 อายุ 5 ขวบเต็ม(เกิดไม่เกิน 16 พ.ค. 2554)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่อายุ 6 ปีบริบูรณ์ (นับอายุถึงวันที่ 16 พฤษภาคม)

2.หลักฐานการรับสมัคร

-ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความทุกรายการด้วยตัวบรรจง(ติดต่อขอรับที่โรงเรียนหรือดาว์นโหลด www.sotiya.ac.th)

-สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ (นักเรียน)

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (นักเรียน)

-สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ (บิดา,มารดา)

-รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

-สำหรับนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น หลักฐานที่ต้องนำมาเพิ่มคือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ปพ.1,ปพ.6,ปพ.8

3.ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปี 2559

ระดับอนุบาล  บุตรข้าราชการ               เบิกได้                 จำนวน    2,756              /เทอม

                                                 เบิกไม่ได้              จำนวน    2,000              /เทอม

ระดับประถมศึกษา  บุตรข้าราชการ        เบิกได้                 จำนวน    2,671              /เทอม

                                                เบิกไม่ได้              จำนวน    2,000               /เทอม

4.การสอบคัดเลือก/มอบตัว(สำหรับเด็กใหม่)

สอบคัดเลือก

ชั้น อ.1-อ.3 และ ป.1-ป.6  วันเสาร์ที่ 5 มี.ค 2559 เวลา 09.00 น.

-ชั้นอนุบาล 1 – 3  ทดสอบความพร้อมและสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและเด็ก

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเมินความสามารถในด้านภาษา, ตัวเลข, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งรอบๆ ตัว และสัมภาษณ์ 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์,  ภาษาไทย ,วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์ 

ประกาศผลสอบและมอบตัวนักเรียนใหม่

ชั้นอนุบาล 1-3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
5.เปิดภาคเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  วันเสาร์ ที่ 14  พฤษภาคม 2559

เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559

õ  จำหน่ายหนังสือ , ชุดนักเรียน  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

õ  ผู้ปกครองท่านใดที่มีความประสงค์จะใช้บริการรถรับ-ส่ง ที่ทางโรงเรียนจัดให้ กรุณาแจ้งความประสงค์ใน วันที่มาสมัครเรียน เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมรถรับ-ส่ง