ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานปี2556
ผลงานปี2556

ผลงานประจำปีการศึกษา 2556

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ระดับกลุ่มเครือข่ายลำน้ำทวย

ชนะเลิศ เหรียญทองอันดับที่ 1  

      การเล่านิทานประกอบสื่อระดับปฐมวัย

ชนะเลิศ เหรียญทองอันดับที่ 1  

      อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้นป.1-ป.3

ชนะเลิศ คิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-ป.3

ชนะเลิศ การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ

      ระดับชั้น ป.1- ป.3 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  การเล่านิทานประกอบสื่อระดับ

               ประถมศึกษา

รองชนะเลิศอันดับที่ 1   การแข่งขัน Spelling Bee

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันคัดลายมือ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  การปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ชนะเลิศ เหรียญทองอันดับที่ 1  

      การเล่านิทานประกอบสื่อระดับปฐมวัย

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  

      อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้นป.1-ป.3

รองชนะเลิศอันดับที่ 1   คิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-ป.3

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลเหรียญทองการเล่านิทานประกอบสื่อระดับปฐมวัย

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายลำน้ำทวยเกมส์

ชนะเลิศ การแข่งขันระดับปฐมวัย

ชนะเลิศ การแข่งขัน วิ่ง 30 เมตรหญิงระดับปฐมวัย

ชนะเลิศ การแข่งขัน วิ่ง 50 เมตรชายระดับปฐมวัย

รองชนะเลิศ การแข่งขัน วิ่ง 50 เมตรหญิง

        ระดับปฐมวัย