ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561


1.การรับสมัครเรียน

ระดับอนุบาล

อนุบาล 1 อายุ 3 ขวบเต็ม

อนุบาล 2 อายุ 4 ขวบเต็ม

อนุบาล 3 อายุ 5 ขวบเต็ม

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่อายุ 6 ปีบริบูรณ์

(นับอายุถึงวันที่ 16 พฤษภาคม)

 

2.หลักฐานการรับสมัคร

o   ใบสมัคร

o   สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ

o   สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (นักเรียน)

o   สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (บิดาและมารดา)

o   รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

o   สำหรับนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น หลักฐานที่ต้องนำมาเพิ่มคือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมใบ ปพ.1,ปพ.6,ปพ.8

o   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล ให้ถ่ายสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงมาด้วย

3.หลักสูตร (3ภาษา ไทย,จีน,อังกฤษ)

 ระดับอนุบาล จัดการเรียนการสอนตามแนวการจัดประสบการณ์ เตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ เพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์

ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเต้มตามศักยภาพ

 

4.ชั้นเรียน

Õ  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

5.เวลาเรียน

&  ระดับอนุบาลปีที่ 1 - 3 เตรียมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.20 น. เวลาเลิกเรียน 15.30 น.

&  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เตรียมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. เวลาเลิกเรียน 16.00 น.

&ทำการสอนตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์และต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 %

6.วันหยุด

หยุดเรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

7.ภาคเรียน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม เดือนกันยายน  ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน เดือนมีนาคม

8.ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา2561

ระดับอนุบาล 2,000 บาท ต่อ ภาคเรียน(เบิกไม่ได้)

           2,756 บาท ต่อ ภาคเรียน(เบิกได้)

ระดับประถมศึกษา 2,000 บาทต่อ ภาคเรียน(เบิกไม่ได้)

               2,671 บาท ต่อ ภาคเรียน(เบิกได้)

**** หมายเหตุ

  • ค่าหนังสือเรียนประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
  • ค่ารถขึ้นกับระยะทางและประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ เครื่องใช้ทุกชิ้นของเด็กให้ผู้ปกครองติดชื่อ-สกุลอย่าง ชัดเจนถาวรเพื่อป้องกันการสูญหายและสับเปลี่ยนและห้ามแต่งกายด้วยของมีค่า อันเกินสภาพนักเรียน  หากสูญเสียหรือเกิดความเสียหาย  ทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบ

 

9.  การจำหน่ายออก

o   เมื่อเรียนจบหลักสูตร

o   ขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่แจ้งให้ทาง โรงเรียนทราบ

o   เมื่อสมัครใจจะลาออก (โปรดนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียน จำนวน 2 รูป แจ้งเรื่องที่ห้องธุรการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน)

o   เมื่อทำผิดกฎของโรงเรียนขั้นรุนแรง

10.  การแต่งกาย

Ø นักเรียนชั้น อ.1 อ.3 ชาย หญิง แต่งกายตามที่โรงเรียนกำหนด ประกอบด้วยชุดนักเรียน ชุดพละ  (มีจำหน่ายที่โรงเรียน) ฯลฯ

Ø นักเรียนหญิง ป.1 ป.6 แต่งกายตามที่โรงเรียนกำหนด ประกอบด้วยชุดนักเรียน ชุดพละ  (มีจำหน่ายที่โรงเรียน) รองเท้าสีดำ ถุงเท้าสีขาว และ

ชุดยุวกาชาด นักเรียนหญิง ป.1 ป.3 การแต่งกาย

    ใส่ชุดนักเรียน หมวกยุวกาชาดติดเข็มกลัด ผ้าพันคอ

    ยุวกาขาด  

 ชุดยุวกาชาด นักเรียนหญิง ป.4 ป.6 การแต่งกาย

 ใส่ชุดยุวกาชาดสีฟ้า สวมหมวกยุวกาชาดติดเข็มกลัด

 สวมผ้าพันคอยุวกาขาด  

Ø นักเรียนชาย ป.1 ป.6 แต่งกายตามที่โรงเรียนกำหนด ประกอบด้วยชุดนักเรียน ชุดพละ  (มีจำหน่ายที่โรงเรียน) รองเท้าสีดำ ถุงเท้าสีขาว  เข็มขัดสีดำ

ชุดลูกเสือสำรองนักเรียนชายป.1 ป.3การแต่งกาย

   ใส่ชุดนักเรียน สวมหมวกลูกเสือสำรอง สวมผ้าพันคอสี 

   เหลืองแถบน้ำเงิน  

ชุดลูกเสือนักเรียนชาย ป.4 ป.6 การแต่งกายใส่ชุด

ลูกเสือสามัญ หมวกปีกพับด้านเดียว สวมผ้าผูกคอติด

เครื่องหมายตราจังหวัด เข็มขัดหนังสีน้ำตาล ถุงเท้าสี

กากีรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล


11. การสอบคัดเลือก/มอบตัว(สำหรับเด็กใหม่)

ชั้น อ.1-อ.3 และ ป.1-ป.6 วันเสาร์ที่ 17 กพ. 2561  เวลา 09.00 -10.00 น.

***เนื้อหาที่สอบ

ชั้นอนุบาล 1 – 3  สัมภาษณ์นักเรียนและทดสอบความพร้อมทางด้านพัฒนาการ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเมินความสามารถในด้านภาษา, ตัวเลข, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งรอบๆ ตัว และสัมภาษณ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์,  ภาษาไทย ,วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์ 

 

12. ประกาศผลสอบและมอบตัวนักเรียนใหม่

ชั้นอนุบาล 1-3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

วันเสาร์ที่ 17 กพ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

มอบตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียม

13.  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561

õ  นึกเรียนทุกระดับชั้น

เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561

õ  เปิดสอนเสริมพิเศษ ช่วงSUMMER

เริ่มเรียนวันที่ 19 มี.ค. 2561 – 10 เม.ย.2561

ค่าเรียนพิเศษ        อนุบาล      2000 บาท

            ประถมศึกษา        2500 บาท

หมายเหตุ นักเรียนชั้น อ.1,ป.1และนักเรียนใหม่ทุกคนต้องสมัครเรียนภาคฤดูร้อนเพื่อปรับพื้นฐาน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2560,12:10   อ่าน 796 ครั้ง