ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาว นิภาวรรณ ภูส่งศรี
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาว เรวดี กระแสสิงห์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสาวิตรี ไชยพรม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาว อุมาพร ดอกเกตุ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวภัทรสุดา ชาเรืองเดช