ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเกริกเกียรติ สร้อยบุดดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาว สุภานันท์ ปั้นงาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา