ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอนงค์ จันทร์หาญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ