ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปรียารัศม์ เปี่ยมศิริ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ